فرآیند تولید پارچه - از پنبه تا پارچه

فرآیند تولید پارچه - از پنبه تا پارچه

تقی پور
۰۴ آذر ۹۸

پارچه ای که در لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد از دو فرآیند تشکیل می شود: فرآیند ریسندگی که پنبه خام به نخ تبدیل شود، و فرآیند بافندگی که در آن نخ به پارچه تبدیل می شود. در اینجا هر دو مورد را توضیح می دهیم.

فرآیند ریسندگی:

فرآیند ریسندگی

ترکیب و حلاجی:

برای شروع این مرحله، مواد خام اولیه که به کارخانه ریسندگی وارد شده اند با استفاده از دستگاه همزن و فشار از هم جدا می شوند. پس از این مرحله، برگ، دانه و یا سنگ از آن جدا می شود و به شکل ورقه های تبدیل می شود.

مرحله حلاجی:

حلاجی

ورقه هایی که در مرحله قبل تشکیل شد، در این مرحله با استفاده از دستگاه کاردینگ پالایش شده تا موارد زائد ریزتر و خاک از سطح الیاف جدا شود. الیاف بلند باقیمانده در این مرحله به صورت موازی کنار هم قرار می گیرند و برای مرحله بعد که مرحله تشکیل فتیله است آماده می شوند.

فتیله کردن :

فتیله کردن

 18 تا 24 فتیله حلاجی شده کنار هم قرار می گیرند. آنها باز شده و شبکه شلی از فیتیله ها تشکیل می شود.  سپس همه آنها یک فتیله را تشکیل می دهند که به آن اسلیور لپ می گویند.

شانه زنی:

در ایم مرحله اسلیور حلاجی شده دوباره پالایش می شود تا الیاف کوتاه و خاک از آن جدا شود. پس از آن الیاف کنار هم قرار گرفته تا یک اسلیور(فتیله) پالایش شده را تشکیل دهند. این مرحله برای بدست آرودن نخ با کیفیت ضروری است.

کشش:

6 تا 8 اسلیور پس از حلاجی و یا شانه زنی را به بیش از 6 تا 8 برابر طول اولیه کشیده می شوند. ماشینی که در این مرحله از آن استفاده می شود پستی بلندی های الیاف را برطرف کرده و آنها را صاف می کند و در نهایت یک فتیله نازک تر در این مرحله بدست خواهیم آورد.

تاباندن:

تاباندن

از آنجائیکه فتیله نازک باز هم به قدر کافی نازک نیست تا بتوان از آن برای تولید نخ استفاده کرد، با استفاده از دستگاه روینگ باریکتر می شود. برای این منظور ابتدا الیاف تابانده شده تا به شکل نخ تبدیل شوند و سپس دور یک قرقره تابانده می شوند.

ریسندگی:

ریسندگی

در آخرین مرحله اصلی ریسندگی، نخ های تولید شده در مرحله قبل هر چه بیشتر باریک شده تا به ضخامت دلخواه برسند و سپس تابانده می شوند. محصول نهایی، یا همان نخ، دور یک قرقره پیچیده می شود.

تاباندن:

تاباندن

در این مرحله نخ تابیده شده مرحله قبل که دور قرقره پیچیده شده بود را دوباره  دور دوک ها و یا مخروط هایی می تابانند.

مراحل بافندگی:

در مرحله بافندگی تار و پود با توجه به روش خاص برای بافتن نوع پارچه مورد نیاز از روی هم عبور می کنند. به دستگاهی که این فرآیند را انجام می دهد دستگاه بافندگی می گویند. در ابتدا، نخ تار و پود آماده می شود و سپس روی دستگاه بافندگی قرار می گیرند.

تار و پود:

تار و پود

دوک و یا مخروطی که روی دستگاه چله پیچی سوار می شوند تا تعداد معینی و طول معینی از نخ ها را روی ستون های تار و پود تحت شرایط کششی ثابت بتاباند.

آهار زنی:

آهار زنی

ستون هایی که در مرحله قبل آماده شد پس از آهارزنی و خشک شدن روی ستون های دیگری دوباره پیچیده می شوند.

مرحله Drawing-in:

drawing

در این مرحله تارهای روی میله براساس تعداد دراپر، هیدز و گایدبار سر دار می شوند

مرحله بافندگی:

بافندگی

ستون های روی دستگاه بافندگی تنظیم شده تا با طی کردن پنج مرحله زیر پارچه آماده شود:

شدینگ: دو گروه از تارها باز شده تا پود بتواند وارد شود.

پیکینگ: پود مابین دو تار قرار می گیرد.

بیتاپ: در این مرحله نخ جدید اضافه شده توسط یک شفت برگردانده می شود.

لت اف: نخ ها از روی میله قطع می شوند.

تیکاپ: پارچه بافته شده از روی میله جدا می شود.

بازرسی/تا کردن:

تاکردن

پارچه ها بازرسی شده و تا می شوند. در صورت نیاز اصلاح شده و درجه بندی می شوند.

بسته بندی:

بسته بندی

پارچه ها در بسته بندی های مناسب آماده می شوند.

محصول نهایی:

محصول نهایی

محصول نهایی فروخته می شود.

فروشگاه اینترنتی شهرپارچه بزرگتری مرکز فاستونی، فاستونی ،فاستونی و فاستونی مدل مد نظر خود را انتخاب کنید و یک نمونه پارچه دریافت کنید تا با خیالی آسوده اقدام به سفارش نمایید